PNS/03/2019 - USŁUGA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I DROGOWEJ DLA ZADANIA P.N. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice -e.II"

Data ogłoszenia: 2019-05-06 13:20
Termin składania ofert: 2019-05-20 12:00
Data zamknięcia: 2019-05-21 12:00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50/ fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 443.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiot zamówienia składa się z trzech części,  z których każda obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w następującej branży:

Cześć   I    -     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych,

Część   II  -     konstrukcyjno-budowlanej,

Część   III -     inżynieryjnej drogowej.

dla robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0321/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” obejmujących następujący zakres rzeczowy:

Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC o łącznej długości L=4276,5 m wraz z przyłączami do granicy działek ø160 PVC o łącznej długości L=1469,0 m

- kanalizacja tłoczna ø110 PE 100RC o łącznej dł. L=355,5 m wraz z tłoczniami ścieków – 2 kpl., S1: o wydajności Q ≥32m3/h, wysokości podnoszenia H≤7,60 mH2O i mocy nominalnej silnika P≤1,5 kW, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; S5: o wydajności Q ≥23m3/h, wysokości podnoszenia H≤14,05 mH2O i mocy nominalnej silnika P≤2,2 kW wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną.

- kanalizacja deszczowa ø200-800 PE/PP rura dwuścienna o długości L=1159,0 m  wraz z  przyłączami do wpustów ø200 PP o łącznej długości L=153,5 m

- wylot WA1 - ul. Czarna droga – wylot do Jeziora Charzykowskiego

- osadnik Ø2000mm, Vcz= 3,0m3, Hmin=1110mm – 1szt.

- separator lamelowy substancji ropopochodnych 160/1600, Ø3000/3300mm – 1szt.

- wylotu WB2 - ul. Akacjowa – wylot do Jeziora Charzykowskiego

- osadnik Ø2500mm, Vcz= 5,0m3, Hmin=1170mm – 1szt.

- separator lamelowy substancji ropopochodnych 160/1600 Ø 3000/3300mm – 1szt.

Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC i ø250 PE (przewiert sterowany) o łącznej długości L=56,5 m wraz z przyłączami do granicy działki ø160 PVC o łącznej długości L=10,5 m

- kanalizacja tłoczna ø125 PE 100RC o łącznej dł. L=165,0 m

- budowa tłoczni ścieków C2 o wydajności Q≥35m3/h, wysokości podnoszenia H≤8,93 mH2O i mocy nominalnej silnika P≤1,5 kW, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną – 1 kpl.

Zadanie nr 3 – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC o łącznej długości L=1800,0 m wraz z przyłączami do granicy działki ø160 PVC o łącznej długości L=605,0 m

- kanalizacja tłoczna ø110 PE 100RC o łącznej dł. L=74,0 m

- budowa tłoczni ścieków – 2 kpl., S7: o wydajności Q≥20m3/h, wysokości podnoszenia H≤15,94 mH2O i mocy nominalnej silnika P≤3,0 kW, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; S11: o wydajności Q≥22,5m3/h, wysokości podnoszenia H≤21,80 mH2O i mocy nominalnej silnika P≤4,0 kW, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

- remont 5 kpl. przepompowni ścieków:

PS 33 „Funka Mikomania”: o wydajności Q≥26,42m3/h, wysokości podnoszenia H≤18,9 mH2O, mocy nominalnej silnika P≤7,4 kW wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

PS 34 „Charzykowy Oczyszczalnia”: o wydajności Q≥113,30m3/h i wysokości podnoszenia H≤39,70 mH2O, mocy nominalnej P≤22,0 kW wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; budowa sito piaskownika ze zintegrowaną płuczką piasku o przepustowości Q≥144,0m3/h i dopuszczalnym obciążeniu masą piasku Mg~100kg/h;

PS 35 „Funka Wodociągi”: o wydajności Q≥42,48m3/h i wysokości podnoszenia H≤9,14 mH2O, mocy nominalnej silnika P≤2,4 kW wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

PS 36 „Stary Młyn”: o wydajności Q≥52,56m3/h i wysokości podnoszenia H≤17,2 mH2O, mocy nominalnej silnika P≤5,9 kW wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

PS 37 „Charzykowy Łabędzia”: o wydajności Q≥14,47m3/h i wysokości podnoszenia H≤16,20 mH2O, mocy nominalnej P≤2,4 kW wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU

Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409) czynności nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
Ścisła współpraca z inspektorem wiodącym, którym będzie osoba pełniąca funkcję inspektora branży sanitarnej.
Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu oraz działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji.
Nadzór nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych w zakresie branży, w której Wykonawca pełni nadzór inwestorski.
Zapewnianie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swoich działań z wymaganiami Zamawiającego, w tym niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności;
Przestrzeganie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;
Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy;
W trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora ma on obowiązek obecności na budowie taką ilość dni jaką oferował na etapie składania ofert. Minimalna ilość pobytów na budowie to 1 raz w tygodniu przez co najmniej 8 godzin. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje większą liczbę pobytów na budowie w tygodniu, każdy następny pobyt musi trwać minimum 4 godziny.
W przypadku ustalenia przez Zamawiającego nadzoru autorskiego inspektor nadzoru zobowiązany jest do współpracy z osobą/osobami pełniącymi taki nadzór w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych mu informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania inwestycyjnego, w zakresie zgodnym z przedmiotem pełnionego nadzoru inwestorskiego;
Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane jaką ten zawarł z Zamawiającym;
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez Zamawiającego polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy robót budowlanych mające na celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych. W przypadku gdyby takie skutki wywołało Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu;
W przypadku gdy zachodzi konieczność powierzenia Wykonawcy robót budowlanych realizacji dodatkowych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym pisemnie. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne możliwości dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu na Kontrakt, oraz wycenę robót dodatkowych w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

2. Roboty budowlane są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w części II Specyfikacji Przetargowej.

4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

Przedmiot główny:       71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego   

                                  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmioty dodatkowe:     71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

                                        71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

                                        71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane]

5. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania zgodnie z zapisami w §23 Regulaminu udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia,  jedną, kilka lub wszystkie.

Część I – nadzór inwestorski branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń elektrycznych elektroenergetycznych

Część II -nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej
Część III-nadzór inwestorski branży inżynieryjnej drogowej

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania całości zamówienia - do dnia 31.12.2020r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski

tel. (0-52) 397-24-50, w godz. Od 8.00 do 14.00.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 7.00 ÷ 15.00,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT.

Kryterium nr 1 - Cena oferty                                                                       -   waga 60%

Kryterium nr 2 – Ilość dni pobytu na budowie w tygodniu inspektora nadzoru -   waga 40%

VIII.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 20.05.2019r. do godziny 12.00 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2019r., o godzinie 12.15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro).

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Weder

Załączniki:

1 Specyfikacja prztargowa

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Specyfikacja%20przetargowa.pdf

2. Ogłoszenie o przetargu w bazie konkurencyjności

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Og%C5%82oszenie%20PNS032019.pdf

3. Załączniki do oferty:

Zał nr.1: http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20wz%C3%B3r.docx

Zał. nr. 2: http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20%20wz%C3%B3r.docx

Zał. nr. 3: http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20%20wz%C3%B3r.docx

Zał. nr.4: http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20wz%C3%B3r.docx

Zał.nr. 5: http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20wz%C3%B3r.docx

Zał. nr 6: http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20wz%C3%B3r.docx

Zał. nr. 7: http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207%20wz%C3%B3r.docx

Zał. nr 8 - Wzór umowy :  http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%208%20-%20wz%C3%B3r%20umowy.pdf

4. Wyciąg z dokumentacji projektowej:

4.1. Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz zprojektem technologicznym ( Charzykowy)

Opis

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Opis%20techniczny-Etap%201.2.3.4.5%20wyci%C4%85g.pdf

Projekt zagospodarowania

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PZT%201a.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PZT%201b.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PZT2.pdf

Profile

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%201.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%202.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%203.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%204.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%205.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%206.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%207.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%208.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%209.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2010.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2011.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2012.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2013.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2014.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2015.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2016.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2017.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2018.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Profil%2019.pdf

Tłocznie

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/T%C5%82ocznia%20S1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/T%C5%82ocznia%20S5.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/T%C5%82ocznia%20S7.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/T%C5%82ocznia%20S11.pdf

Wyloty deszczowe

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Wyloty%20deszczowy%20WA-1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Wyloty%20deszczowy%20WB-2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Szczeg%C3%B3%C5%82y%20mocowania%20legar%C3%B3w.pdf

4.2. Projekt wykonawczy- remont istniejacej przepomp;owni scieków PS-33 "Mikomania" w m. Funka

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-33%20Mikomania.pdf

4.3. Projekt wykonawczy- remont istniejacej przepomp;owni scieków PS-34 "Charzykowy Oczyszczalnia" przy ul. Ustronnej  w m. Charzykowy

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-34%20ul.%20Ustronna%20Charzykowy-techn.%20przepompowni.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-34%20ul.%20Ustronna%20Charzykowy-stopien%20mech.2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-34%20ul.%20Ustronna%20Charzykowy-stopien%20mech%201..pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-34%20Branza%20elektryczna.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-34%20Branza%20Bud-Konstrukcyjna1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-34%20Branza%20Bud-Konstrukcyjna2.pdf

4.4. Projekt wykonawczy- remont istniejacej przepompowni ścieków PS-35 "Funka Wodociągi " w m. Funka

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-35%20Funka%20Wodociagi.pdf

4.5. Projekt wykonawczy- remont istniejacej przepompowni ścieków PS-36 "Stary Młyn " w m. Stary Młyn

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-36%20Stary%20Mlyn.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Rys.3_Technologia%20PS-36%20Stry%20Mlyn%20ok.pdf

4.6. Projekt wykonawczy- remont istniejacej przepomp;owni scieków PS-37 "Łabedzia" przy ul.Łabędziej w m. Charzykowy

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/PS-37%20%C5%81ab%C4%99dzia.pdf

4.7. Projekt sieci n.n. oraz instalacji elektrycznych w przepompowni scieków S1

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Elektryczny%20S1.pdf

4.8. Projekt sieci n.n. oraz instalacji elektrycznych w przepompowni scieków S5

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Elektryczny%20S5.pdf

4.9. Projekt sieci n.n. oraz instalacji elektrycznych w przepompowni scieków S7

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Elektryczny%20S7.pdf

4.10. Projekt sieci n.n. oraz instalacji elektrycznych w przepompowni scieków S11

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Elektryczny%20S11.pdf

4.11. Projekt zagospodarowania terenu wraz zprojektem technologicznym sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłocznią ścieków i rurociągiem tłocznym w m. Ciechocin, gm. Chojnice

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Opis%20tech.Ciechocin%202.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Rys%201-5.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Rys%206-7.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Rys%208-9.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Rys%2010.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Rys%2011-12.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Rys%2013.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Rys%2014-15.pdf

4.12. Projekt sieci n.n. zasilajacych na terenie tłoczni oraz instalacji elektrycznych w tłoczni ścieków C2 w m. Ciechocin, gm. Chojnice

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Elektryczny%20C2.pdf

4.13. Opinia geotechniczna dla projektu budowlanego i wykonawczego w m. Charzykowy

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Opis1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Opis2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82.%201a1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82.%201b1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82.%201c.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82.%201d.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Za%C5%82.%201e.pdf

4.14. Opinia geotechniczna dla projektu remontu przepompowni PS-34

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Charzykowy-geologia1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Charzykowy-geologia2.pdf

4.15. STWiORB - remont przepompowni ścieków PS-33,PS-34,PS-35,PS-36,PS-37 - branża sanitarna

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/STWiORB-przepompownie.pdf

4.16. STWiORB - remont przepompowni ścieków PS-33,PS-34,PS-35,PS-36,PS-37 - branża elektryczna

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/ST_ZEWN_GZGK_20%2009%202018.pdf

4.17. STWiORB - remont przepompowni ścieków PS-34 - konstrukcyjno budowlana

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/STWiORB_Br_Bud-Konstrukcyjna.pdf

4.18. STWiORB- budowa kanalizacji Charzykowy i Ciechocin

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/ST-%20STWIORB%20Charzykowy%20Ciechocin%20KS%20KD.pdf

4.19. Przedmiar robót dla całego zakresu objętego opracowaniem.

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%201/Charzykowy%20II%20etap-%20przedmiar.pdf

Informacja z otwarcia ofert

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

UWAGA: Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Zawiadomienie%20o%20uniewa%C5%BCnieniu%20post%C4%99powania.pdf

Wytworzył: Ireneusz Kłodziński
Data wytworzenia: 2019-05-06 13:20
Opublikował: Ireneusz Kłodziński
Data opublikowania: 2019-05-06 14:56
Ostatnia zmiana: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data ostaniej zmiany: 2019-05-20 14:33
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 329