PNS 09/2020 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice - Część I Część II

Data ogłoszenia: 2020-05-25 13:05
Termin składania ofert: 2020-06-04 12:00
Data zamknięcia: 2020-07-02 15:00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50, fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży sanitarnej. Składa się on z 3 części, w ramach których należy wykonać  następujący zakres rzeczowy:

CZĘŚĆ I

Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji deszczowej  w ul. Pod Strzechę - Charzykowy, gm. Chojnice.

sieć kanalizacji deszczowej ø500 PEHD SN 8 o łącznej długości-                                   L=144,0 m
studnie bet.  ø 1400 mm -                                                                                                   4,0 szt.
przykanaliki  ø200x5,9 PCV o łącznej długości-                                                             L=  30,0 m
wpusty uliczne ø 500 bet. -                                                                                                  6,0 szt.
roboty drogowe / rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej  / -                                         kpl.

Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji deszczowej  w ul. Kossaka - Charzykowy, gm. Chojnice.                           

sieć kanalizacji deszczowej ø300 PP SN 8 o łącznej długości-                                        L=383,0 m
studnie bet. ø 1200 mm-                                                                                                    11,0 szt.
roboty drogowe / rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki bet. / -                                     kpl.

CZĘŚĆ II

Zadanie nr 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Szkolnej i 18 Pułku Ułanów -Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.

ul. 18 Pułku Ułanów

sieć kanalizacji sanitarnej ø200 x5,9  PCV SN 8 o łącznej długości-                                L=207,5 m
studnie bet. ø 1200 mm  -                                                                                                   9,0 szt.
studnie PCV/PP DN 400 PCV -                                                                                           1,0 szt.
przykanalikii ø160x4,7 PCV o łącznej długości-                                                             L=  95,8 m
studnie PCV/PP DN 315 PCV z zamontowanym urządzeniem przeciwzalewowym   / klapą zwrotną/ 17,0 szt.                                                                                                                          

ul. Szkolna

sieć kanalizacji sanitarnej ø200 x5,9  PCV SN 8 o łącznej długości-                              L=175,0 m
studnie bet. ø 1200 mm  -                                                                                                  6,0 szt.
studnie PCV/PP DN 400 PCV -                                                                                          1,0 szt.
przykanaliki ø160x4,7 PCV o łącznej długości-                                                            L=  41,2 m
studnie PCV/PP DN 315 PCV z zamontowanym urządzeniem przeciwzalewowym / klapą zwrotną/                       8,0 szt.                                                                                                                                                                                                                   

Uwaga:

Zadanie 1:

- załączony opis techniczny dotyczy większego zadania, dlatego przedmiot zamówienia dotyczy jedynie części kanalizacji deszczowej,

- roboty drogowe objęte zakresem zamówienia polegają na wykonaniu rozbiórki  / frezowaniu/ i  odtworzeniu warstwy ścieralnej grub 5 cm na całej szerokości drogi na odcinku, gdzie wykonywana będzie kanalizacja deszczowa. Rozbiórka i odtworzenie warstwy wiążącej oraz podbudowy należy wykonać tylko w zakresie robót ziemnych niezbędnych do wykonania kanalizacji deszczowej.

- studnia A23 jest studnią istniejącą do która stanowi miejsce włączenia kanalizacji deszczowej.

- należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu

Zadanie 2:

- zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania przykanalików i wpustów ulicznych ( oznaczone kolorem niebieskim na PZT) . Wykonawca musi jedynie wykonać studnie rewizyjne z prefabrykowanymi przejściami szczelnymi w miejscu włączenia przykanaików.

- roboty drogowe obejmują rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm  w zakresie niezbędnym do wykonania robót kanalizacyjnym na odcinku ul Reja.

- włączenie w istniejącą kanalizacje deszczową w ul. Długiej nie wymaga rozbiórki nawierzchni tej drogi – istniejąca kanalizacja deszczowa jest wyprowadzona w ul. Reja.

- należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu

Zadanie 3:

- włączenie w istniejącą kanalizacje sanitarną w ul. Szkolnej i 18 Pułku Ułanów nie wymaga rozbiórki nawierzchni asfaltowej dróg – istniejąca kanalizacja sanitarna jest wyprowadzona w obu przypadkach poza zakres utwardzenia drogi.

- należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu

II. ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ (CPV) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ZAKRES OKREŚLONY KODAMI:

45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.

45310000-3       Roboty instalacyjne elektryczne.

45300000-0       Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część przedmiotu zamówienia, jedną lub wszystkie.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania robót budowlanych – do 90 dni od dnia podpisania umowy.

VI. OPIS WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w specyfikacji przetargowej;
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Dla Części I

- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

- 1 robotę związaną z budową sieci kanalizacji deszczowej o wartości netto nie mniejszej niż 550 tyś. zł.

Dla Części II

- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

- 1 robotę związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej o wartości netto nie mniejszej niż 450 tyś. zł.

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony dla każdej z części, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób, tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

- 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Osoba ta zamiast wymienionych powyżej uprawnień może posiadać inne odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, posiadać odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wątpliwości w uznaniu równoważności załączonych przez Wykonawcę uprawnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo o zwrócenie się o interpretację do właściwej OIIB.

3. Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Warunek zostanie spełniony dla każdej części, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 tys zł. Wskazana wysokość ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały czas trwania umowy do czasu jej zakończenia.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna.
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia sektorowego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych do ofert dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

Część I - 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Część II - 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Alior Bank 13 2490 0005 0000 4530 7049 8381
3. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części  aglomeracji Chojnice – Część ………….”.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
7. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz wymagane warunki podlegać będą ocenie.

Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium 1 - Cena oferty                             waga – 90 %

Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji         waga – 10 %

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium nr 1 – cena

Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością:

P1 = Cn / Cr ×90

         gdzie:

         P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie

         Cn – najniższa cena zaoferowana w przetargu (brutto)

         Cr – cena rozpatrywanej oferty (brutto)

Maksymalną liczbę punktów 90 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną.

Kryterium nr 2 – okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

10 punktów – okres gwarancji 5 lat

5 punkty – okres gwarancji 4 lata

1 punkt – okres gwarancji 3 lata

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.

UWAGA: Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części przedmiotu zamówienia osobno  i zawrze umowę z Wykonawcą/ami których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów w każdej z części .        

W przypadku brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 4.06.2020 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2020r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

X. WSKAZANIE OSÓBZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski tel. (0-52) 397-24-50; w godz. Od 8:00 do 14:00.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 7:00 ÷ 15:00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTEPOWANIA ZAMIESZCZONO W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Specyfikacja%20przetargowa.pdf

2. Załącznik nr 1- formularz oferty

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.docx

3. Załącznik nr 2- wykaz zastosowanych materiałów

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.docx

4. Załącznik nr 3 - wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203.docx

5. Załącznik nr 4- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204.docx

6.Załącznik nr 5- oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205.docx

7. Załącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206.docx

8. Załącznik nr 7- potencjał kadrowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207.docx

9. Załącznik nr 8- oświadczenie- uprawnienia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208.docx

10. Załącznik nr 9- wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209.pdf

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

1. STWiOR - dotyczy części I i II

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/2_ST-00_ogolna.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/3_ST-01_kan.%20sanitarna.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/4_ST-02_kan.%20deszczowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/5_ST-03_drogowe.pdf

Część I

2. Opis techniczny - dotyczy zadania 1 i zadania 2

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Opis%20techniczny-Zadanie%201%20i%20Zadanie%202-%20wyci%C4%85g.pdf

Zadanie 1 : Kanalizacja deszczowa - Charzykowy ul. pod Strzechę

3. Projekt zagospodarowania terenu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Droga%20pod%20Strzech%C4%99%20PZT.pdf

4. Profile podłużne

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Droga%20pod%20strzech%C4%99-%20profile.pdf

Zadanie 2 : Kanalizacja deszczowa - Charzykowy ul. Kossaka

5. Projekt zagospodarowania terenu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Kossaka_Reja_PZT.pdf

6. Profil podłużny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Kossaka-profil.pdf

Część II

Kanalizacja sanitarna - Nowa Cerkiew ul. Szkolna

7.Opis techniczny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/1.%20Strona%20tytulowa%20-Szkolna.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/2.%20Opis%20techn.%20Szkolna.pdf

8. Projekt zagospodarowania terenu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/3.%20NOWA%20CERKIEW%20Szkolna%20_PZT.pdf

9. Profile podłużne

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/4.%20Profil%20kanalizacja%20Szkolna1.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/5.%20Profil%20kanalizacja%20Szkolna%202.pdf

Kanalizacja sanitarna - Nowa Cerkiew ul. 18 Pułku Ułanów

10.Opis techniczny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/1.%20Strona%20tytulowa%20-%2018%20Pu%C5%82ku%20U%C5%82an%C3%B3w.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/2.%20Opis%20techn.%2018%20Pu%C5%82ku%20U%C5%82an%C3%B3w.pdf

11. Projekt zagospodarowania terenu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/3.%20NOWA%20CERKIEW%2018_Pu%C5%82ku%20_PZT.pdf

12. Profile podłużne

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/4.%20Profil%20kanalizacja%2018%20Pu%C5%82ku%20U%C5%82an%C3%B3w%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/5.%20Profil%20kanalizacja%2018%20Pu%C5%82ku%20U%C5%82an%C3%B3w%202.pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR1.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Odpowiedzi%20na%20pytania.pdf

BRAKUJĄCY PROFIL KD W UL.MATEJKI - DOTYCZY CZĘŚĆ I ZADANIE 2

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Profil%20KD%20ul.%20Matejki.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2009_2020/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf

Wytworzył: Ireneusz Kłodziński
Data wytworzenia: 2020-05-25 13:05
Opublikował: Ireneusz Kłodziński
Data opublikowania: 2020-05-25 14:18
Ostatnia zmiana: Dodano załączniki
Data ostaniej zmiany: 2020-05-25 14:10
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 260