PNS 5 /2020 „Zakup i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową eksploatowaną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”

Data ogłoszenia: 2020-02-20 13:26
Termin składania ofert: 2020-03-02 12:00
Data zamknięcia: 2020-08-27 11:30

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

 tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego     w  postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 428.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma zastosowania Ustawa Prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej[KC1]  przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                

Przedmiot zamówienia

Zakup i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową eksploatowaną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zadanie będzie realizowane w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik A do zapytania ofertowego i obejmuje w szczególności:

 • Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie modułów Systemu Informacji Przestrzennej GIS. Długość sieci wodociągowej ok. 370 km, długość sieci kanalizacyjnej ok. 170 km. Licencje bez ograniczenia czasowego i ilości użytkowników / co najmniej 20/. 
 • Dostawa bazy danych na potrzeby systemu. Zasilenie powyższego danymi wektorowymi i rastrowymi przekazanymi przez Zamawiającego.
 • Dostawa i wdrożenie mobilnej aplikacji GIS obsługującej 10 urządzeń mobilnych (tablety).
 •  Dostawa i wdrożenie modułu obsługi pracy brygad oraz dyspozytorni. System musi posiadać zaimplementowany, gotowy moduł dyspozytorski, służący do prowadzenia rejestru / ewidencji /prac wykonywanych na sieciach. Moduł dyspozytorski musi mieć możliwość wyodrębnienia 1 dyspozytorni i 8 systemów obsługi prac brygad, osobno dla każdej obsługiwanej przez GZGK Chojnice. Dostawa i wdrożenie modułu przeglądu hydrantów. System musi posiadać moduł wspomagający gospodarkę hydrantową. Moduł ma umożliwiać prowadzenie ewidencji przeglądów hydrantów na sieci wodociągowej.
 • Wdrożenie integracji z systemem firmy iPEK - inspekcji telewizyjnych sieci kanalizacyjnej. Moduł przeznaczony do prezentacji danych z inspekcji wideo sieci kanalizacyjnych oraz możliwość wykorzystania wczytanych danych do analiz pod kątem stanu technicznego sieci.
 • Wdrożenie integracji z systemem SCADA firmy Poster Poznań. Monitoring nast. urządzeń: przepompownie/tłocznie ścieków -66 szt.; oczyszczalnie ścieków Swornegacie, Klosnowo, Bachorze – 3 szt.; przepływomierz Władysławek – 1 szt.;  SUW Charzykowy, Krojanty, Pawłowo, Swornegacie, Lichnowy - 5 szt. Informacje w systemie GIS będą prezentowane w czasie "rzeczywistym".
 • Integracja z systemem monitoringu floty pojazdów firmy Webfleet Solutions – zwizualizowanie danych pojazdów, tj. m.in. lokalizacja, prędkość, zużycie paliwa, przebieg km, czas pracy.
 • Integracja z systemem ZSI firmy Tytan Poznań– ( ERP-środki trwałe, gospodarka wodomierzowa, biling, sprzedaż).
 • Dostawa i wdrożenie modułu analizy stref. Moduł ma za zadanie analizowanie „strat” w strefach (porównywanie danych pochodzących z systemów SCADA oraz systemu bilingowego) wyliczanie dla stref odpowiednich wskaźników statystycznych oraz bieżące alarmowanie o przekroczonych progach awaryjnych.
 • Dostawa i wdrożenie modułu służebność przesyłu. Ma on za zadnie ewidencjonowanie i wizualizacje obiektów, które posiadają ustanowioną służebność przesyłu.
 • Dostawa i wdrożenie modułu zgłaszania niezgodności. Moduł służący do zgłaszania niezgodności pomiędzy danymi w systemie GIS a sytuacją rzeczywistą.
 • Dostawa i uruchomienie narzędzi do opracowania matematycznego modelu sieci wodociągowej. / bez wprowadzania danych /
 • Dostarczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji systemu oraz wszystkich niezbędnych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z systemu GIS oraz pozostałych komponentów.
 • Przeprowadzenie szkoleń administratorów oraz użytkowników systemu.
 • Okres wdrożenia całości maksymalnie 6 m-cy od dnia podpisania umowy.
 • Dostawa anteny GPS-RTK wraz z integracją z systemem GIS.
 • Gwarancja wliczona w cenę oferty wdrożenia 2 lata od momentu zakończenia wdrożenia.
 • Opieka serwisowa wliczona w cenę oferty po okresie gwarancji 2 lata

Kody CPV zamówienia:

48.70.00.00-5 - Pakiet oprogramowania użytkowego

48.60.00.00-4 - Pakiet oprogramowania dla baz danych i operacyjne

Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki spełnione łącznie:

 1. Wykażą wykonanie w okresie przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 3 wdrożeń systemu informacji przestrzennej GIS działających w technologii www ( centralny/stacjonarny system GIS) . Jako dowód wdrożenia takiego serwisu Wykonawca załączy referencje.
 2. Wykażą wykonanie w okresie przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 3 wdrożeń mobilnego systemu GIS działających w systemach android (tryb pracy offline/online) . Jako dowód wdrożenia takiego serwisu Wykonawca załączy referencje.
 3. Wykażą wykonanie w okresie przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 3 wdrożeń modułu do matematycznego modelowania sieci wodociągowej zintegrowanego z systemem informacji przestrzennej GIS działających w technologii www ( centralny/stacjonarny system GIS). Jako dowód wdrożenia takiego serwisu Wykonawca załączy referencje .

W ramach powyższych wymagań dokonał wdrożeń:

 • modułu dyspozytorskiego do obsługi prac i awarii na sieci wod-kan
 • modułu przeglądu hydrantów
 • integracji modułów dyspozytorskiego oraz przeglądu hydrantów z systemem stacjonarnym oraz mobilnym GIS (tryb pracy offline i online)
 • integracji z systemami ZSI (biling, finansowo- księgowy), w tym co najmniej
 • jednego z systemem ZSI firmy Tytan.

Wdrożony system musi funkcjonować w przedsiębiorstwie sieciowym przez okres min. 12 miesięcy po zakończeniu wdrożenia. Wartość każdej dostawy nie może być mniejszej niż 500 tys. zł brutto.

Wykaz wykonanych usług  należy dołączyć do oferty (nazwa projektu, okres realizacji, kwota brutto, nr strony oferty zawierającej referencje) - załącznik nr.4 do SP

Posiadają zespół składający się z osób o następujących kompetencjach, które zostaną delegowane do wykonania zamówienia:

 • Kierownik Projektu – wykształcenie wyższe informatyczne z doświadczeniem co najmniej 5 letnim przy kierowaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej 3 wdrożeniami systemów informacji przestrzennej GIS (stacjonarny i mobilny) zintegrowanymi z systemem ZSI (billing,finansowo-księgowy) oraz modelem matematycznym sieci wodociągowej, działającym w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Programista – min. 3 osoby z wykształceniem wyższym informatycznym z 3 letnim doświadczeniem we wdrażaniu co najmniej 3 systemów informacji przestrzennej w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Uwaga: Wartość każdego wdrożenie nie może być mniejsza niż 400 tys. zł brutto.

Wykaz osób należy dołączyć do oferty i należy podać dane osoby, wykształcenie, dane referencyjnego projektu (nazwa projektu, okres realizacji, kwota brutto) - załącznik nr.6 do SP

Wykażą posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie:  pięćset tysięcy złotych).

 O zamówienie mogą się ubiegać tylko Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo i kapitałowo  z osobami , które w imieniu Zamawiającego wykonują czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy.

III. Kryteria oceny ofert

Cena waga – 100 %

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Cenę należy podawać w złotych polskich cyfrowo i słownie.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

IV. Waga kryteriów oceny ofert i sposób przyznawania punktów.

1. Cena – 100 pkt.

            Cmin

C= --------------------- x 100 pkt

             Cbad

Gdzie:

C -        całkowita liczba punków w kryterium – cena,

Cmin – cena minimalna zaoferowana w przetargu, stanowiąca cenę za całość

             zamówienia,

Cbad – cena za całość zamówienia w ofercie badanej.

V. Termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

– sekretariat, w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2020 r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

VI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni, zgodnie z art.85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Termin realizacji

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy

Zakończenie -  6 m-cy od dnia podpisania umowy

VIII. Zasady wykluczenia z udziału w postępowaniu

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wy kluczenia określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego bez jakiejkolwiek zmiany jego treści – załącznik nr 3.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / zał. nr 3/ należy przedłożyć w oryginale. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.

IX. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie pod następującymi warunkami:

 1. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy,  

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie

następujące warunki:

 • zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w  

          szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,    

          zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

 • zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów

          dla Zamawiającego,

 • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

          w umowie,

Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,

 działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotych-

czasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki   

udziału w po-stępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to

za sobą innych istotnych zmian umowy,

 • w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwyko-

          nawców.

X. Warunki prowadzenia postępowania:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych ani wariantowych.Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
 • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 • charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 1. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu rejestrowego, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z pytaniami do niniejszego postępowania  pocztą elektroniczną lub faksem. Zamawiający udzieli odpowiedzi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej, na której znajduje się treść niniejszego zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie nie później niż trzy dni przed terminem składania ofert.
 7. Zamawiający może kierować do Wykonawców wezwanie do wyjaśnienia ofert na etapie ich badania. Wykonawca ma obowiązek odpowiedzi na wezwanie niezwłocznie, jednak nie później niż we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
 8. Otwarcie ofert jest jawne. Z czynności otwarcia ofert sporządza się protokół, który jest jawny dla wszystkich uczestników postępowania.
 9. W trakcie badania ofert Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów składających się na oferty i o wyjaśnienie treści złożonych ofert.
 10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przetargowej, z wyjątkiem oczywistych omyłek, które zamawiający poprawi we własnym zakresie
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem, że Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert i udzielić zamówienia.
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; Zamawiający za ofertę z rażąco niską ceną uzna ofertę z ceną niewiarygodną, nierealną w stosunku do zakresu zamówienia, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. O możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w proponowanej cenie decyduje Zamawiający, stosownie do postanowień Regulaminu, z uwzględnieniem specyfiki zamówienia.
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Regulaminie i Specyfikacji Przetargowej oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 • wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

13. Zamawiający powyższe informacje zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

14. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki  i zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
15. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
16. Formą porozumiewania się pomiędzy Stronami jest forma pisemna: pocztą, faksem (052 3961866), e-mailem na adres: gzgk@gzgkchojnice.pl
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Może on zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
18. Wykonawcom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale XVI Regulaminu.
Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: oferty, wyjaśnienia do ofert, uzupełnienia dokumentów, muszą mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem i drogą elektroniczną: faks 052 3961866:, e-mail: gzgk@gzgkchojnice.pl

XI Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w wysokości 10.000 zł . Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach:

 • pieniądzu,
 • gwarancjach bankowych,
 • poręczeniach bankowych

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
Wadium obejmuje okres związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Zamawiający wskazuje do wpłaty wadium rachunek bankowy w Alior Bank nr 37 8146 0003 0000 1044 2000 0010 .

XII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących terminach:

70% zabezpieczenia – w terminie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego robót za należycie wykonane, tj. po podpisaniu protokołu odbioru robót;

30% - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

Z treści gwarancji i poręczeń, musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wysokość zabezpieczenia), z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. Zabezpieczenie należy wnieść w formie oryginału.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

 • w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
 • przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 • przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

XIII PODWYKONAWSTWO

 1. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać część robót objętych niniejszym zamówieniem siłami Podwykonawcy, ma obowiązek wykazać to na etapie składania oferty  - Załącznik nr 5 do SP ,  a następnie uzyskać na to zgodę Zamawiającego na etapie podpisywania umowy z podwykonawcą.. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
 2. Za prace zrealizowane przez Podwykonawców w pełni odpowiada „Wykonawca”.
 3. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Obowiązują wówczas zapisy pkt.1.

       XIV. Inne istotne warunki zamówienia

 1. Wszelkie wady i usterki dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone mailem na wskazany przez Wykonawcę adres, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w następujących terminach:
 • w terminie do 10 dni – jeśli wada lub usterka nie ma istotnego wpływu na bieżącą pracę Zamawiającego i wypełnianie jego obowiązków w stosunku do osób trzecich,
 • w terminie do 3 dni – jeśli wada lub usterka ma istotny wpływ na bieżącą pracę   Zamawiającego i wypełnianie jego obowiązków w stosunku do osób trzecich,

Terminy określone w ust. 1 będą liczone od daty otrzymania zgłoszenia. Jeśli usunięcie wad i usterek nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie, przy czym Wykonawca dołoży należytej staranności, aby usunąć wady i usterki w  możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli uzna to za zasadne, Zamawiający przedłuży termin usunięcia wad i usterek w formie pisemnej. Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, zawartej w formularzu ofertowym.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane przez niego prace, aż do dnia upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Płatność za wykonaną usługę zostanie zrealizowana na podstawie jednej faktury końcowej, po wykonaniu zadania i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego i

 uregulowana przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem zamówienia    będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac wdrożeniowych oraz na poprawienie ich jakości.

XV. Sposób przygotowania oferty

 1. W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu              

        zamówienia – formularz oferty załącznik nr. 2 do SP,

 • Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 • Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia do oferty, w oryginale, dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.
 • Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem / nie dotyczy zał. nr 3 do SP- tylko oryginał /  przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały.
 • Wszelkie poprawki wnoszone w treść oferty wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.
 • Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.
 • Treść oferty musi odpowiadać treści SP
 • Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie (lub innym, spełniającym te warunki opakowaniu) w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice.
 • Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób:

          Nazwa i adres Wykonawcy:

         ………………………………………………

        Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

       Oferta – postępowanie PNS 5/2020

      „Zakup i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową eksploatowaną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”

     Nie otwierać przed 02 marca 2020 r. do godz. 12:15

 • Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
 • Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania niezwłocznie.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 • Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:
 • Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami Wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.
 • W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
 • Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
 • Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SP złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie z zapisami zawartymi w SP.
 • Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 • W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
 • Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) opisane w zał. nr 2 do SP i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

Do oferty należy załączyć:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, zgodnie z ust.. II pkt.7,
 • wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia- zgodnie z ust.. II pkt.6,  załącznik nr 6 do SP,
 • oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków postępowania - załącznik nr 3 do SP,
 • wykaz głównych usług – zgodnie z ust.. II pkt.1-5, załącznik nr 4 do SP,
 •  oświadczenie o podwykonawstwie - zgodnie z ust.. XII pkt.1, załącznik nr 5 do SP,
 • potwierdzenie wniesienia wadium,
 • parafowany wzór umowy.
 • inne dokumenty, tj:

pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych,

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

XVI. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Dariusz Jasiński, Mariusz Starczewski tel. (0-52) 397-24-50[KC2] ; w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Załączniki:

1. Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Specyfikacja%20przetargowa.pdf

2. Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Za%C5%82.%20A%20-%20Opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf

3. Załącznik nr 1 - Oferta- Dane Wykonawcy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Za%C5%82.%20nr%201%20-%20Dane%20Wykonawcy.docx

4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Za%C5%82.%20nr%202%20-%20Formularz%20ofertowy.docx

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Za%C5%82.%20nr%203%20-O%C5%9Bw.%20o%20o%20braku%20podstaw%20do%20wykluczenia.docx

6. Załącznik nr 4 - Wykaz głównych usług

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Za%C5%82.%20nr%204%20-%20Wykaz%20g%C5%82%C3%B3wnych%20us%C5%82ug.docx

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o podwykonawstwie

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Za%C5%82.%20nr%205%20-%20Oswiadczenie%20o%20podwykonawstwie.docx

8. Załacznik nr 6 - Wykaz osób

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Za%C5%82.%20nr%206%20-%20Wykaz%20os%C3%B3b.docx

9. Załącznik nr 7 -Wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Za%C5%82.%20nr%207%20-%20Wz%C3%B3r%20umowy.pdf

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Odpowied%C5%BA%201.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/GIS/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

Wytworzył: Ireneusz Kłodziński
Data wytworzenia: 2020-02-20 13:26
Opublikował: Ireneusz Kłodziński
Data opublikowania: 2020-02-20 14:06
Ostatnia zmiana: Dodano sygnaturę zamówienia
Data ostaniej zmiany: 2020-02-20 14:08
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1484