PNS 25/2020 „ Remont 3 szt. oczyszczalni ścieków – Lichnowy, Cołdanki, Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości Silno ul. Przyrzeczna, gm. Chojnice”.

Data ogłoszenia: 2020-11-04 11:45
Termin składania ofert: 2020-11-13 12:00

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) i Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

NA WYKONANIE ZADANIA PN: „ Remont 3 szt. oczyszczalni ścieków – Lichnowy, Cołdanki, Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości Silno  ul. Przyrzeczna, gm. Chojnice”.

CZĘŚĆ I: INATRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie m in. następujących robót budowlanych :

A) Przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Lichnowy, w ramach której należy wykonać:

- roboty rozbiórkowe / likwidację osadnika gnilnego oraz złoża biologicznego Bioclare/

- zabudowę przepompowni ścieków, zbiornik z polimerobetonu DN1200, pompa P2=1,5kW; Q=4,10 l/s, H=2,57m,

- zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT40 OVAL, Q=6,0m3/d o wym. L=4600 (4660)mm, W=2200 (2260)mm, H=2250 (2250)mm;

- zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1600, H=2250mm, Aquatec o pojemności V=3,4m3;

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości L=3,30m;

- budowę rurociągu kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej ścieków surowych z rur  PVC–U SDR34 ø200/5,9mm, długości L=10,50m;

- budowę rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z  rur PVC–U SDR34 ø160/4,7mm, długości L=2,00m;

- budowa studni rewizyjnej PP DN600 – 2 kpl.;

- budowę studni rewizyjnej PVC400 – 1 kpl.;

- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej do przepompowni ścieków kablem YKY 5x6mm2 o długości L=12,00m;

- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej oczyszczalni kablem YKY 5x4mm2 o długości L = 18,00m;

- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do oczyszczalni AT40 OVAL kablem YKY 3x2,5mm2 o długości L=5,00m;

- roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /

 B) Przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Cołdanki, w ramach której należy wykonać:

- roboty rozbiórkowe/ likwidację osadnika gnilnego oraz złoża biologicznego Bioclare/

- zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT75 OVAL, Q=11,3m3/d o wym. L=5100 (5160)mm, W=2200 (2260)mm, H=2400 (2500)mm;

- zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1850, H=2500mm, Aquatec                 

  o pojemności V=5,6m3;

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości L=9,50m;

- budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC–U     

  SDR34 ø160/4,7mm, długości L=3,00m;

- budowę studni rewizyjnej PP DN600 – 1 kpl.; 

- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej

  oczyszczalni do oczyszczalni AT75 OVAL kablem YKY 3x2,5mm2 o długości L=13,00m;

- roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /

C) Przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Ciechocin, w ramach którego należy wykonać:

- roboty rozbiórkowe

- zabudowę przepompowni ścieków, zbiornik z polimerobetonu DN1200, pompa 

  P2=1,5kW; Q=3,71 l/s, H=2,71m,

- zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT30 OVAL, Q=4,5m3/d o wym. L=3660 (3720)mm, W=2200 (2260)mm, H=2250 (2250)mm;

- zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1600, H=2250mm, Aquatec  o pojemności V=3,4m3;

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości L=5,00m;

- budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków surowych z rur PVC–U SDR34 ø200/5,9mm, długości L=3,00m;

- budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC–U SDR34 ø160/4,7mm, długości L=5,50m;

-  budowę studni rewizyjnej PP DN600 – 1 kpl.;

 - budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej do przepompowni ścieków kablem YKY 5x6mm2 o długości L=22,00m;

- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ do szafy sterowniczej oczyszczalni kablem YKY 5x4mm2 o długości L = 14,00m;

- budowę zalicznikowej instalacji zasilającej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do oczyszczalni AT40 OVAL kablem YKY 3x2,5mm2 o długości L=5,00m;

- roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /

 D) Przebudowy istniejącej przepompowni ścieków o parametrach: Q= 9,35 dm3/s, H= 34,7 m w miejscowości Silno ul. Przyrzeczna, w ramach którego należy wykonać:

- roboty rozbiórkowe – demontaż wyposażenia technologicznego w istniejącej  przepompowni

- montaż pomp FLYGT FP 3153.350 SH/274, P=15,0 kW – 2szt.. Punkt pracy: Q=6,25l/s, H=37,0m wraz z wyposażeniem technologicznym wg wykazu poniżej

- montaż filtra antyodorowego DN 625

- montaż żurawia ŻPR300 o udźwigu do 300kg, stal AISI 304

- montaż zasilania energetycznego: sterownicy i szafki pośredniej

- montaż słupa oświetleniowego h=4m, oprawa oświetleniowa typu drogowego energooszczędna LED, moc min.- 70W, zabezpieczenie IP 65 (komora lampy), IP 43  (komora osprzętu.)

- wymiana rurociągu tłocznego na odcinku 15 m na rurociąg o średnicy PE 100 RC o  średnicy ø110x6,6 SDR17 PN10N

- utwardzenie terenu: powierzchnia w granicach ogrodzenia: F=49m2 oraz F=42,7 m2 (droga dojazdowa),  

- montaż ogrodzenia 49mb (wymiary 7mx7m) i bramą dwuskrzydłową o szerokości 4,00m

Istniejący zbiornik przepompowni ścieków pozostaje bez zmian, wymiary zbiornika Dw=2,0m, Ht=7,6m, grubość ścianki 9,0cm. Płyta denna, materiał polimerobeton  gr. 12cm.

UWAGA:

  • Zamawiający dostarcza urządzenia wyspecyfikowane w załączniku A do SP - Oferent nie wycenia dostawy przedmiotowych urządzeń w ofercie.
  • Zamawiający wykonuje we własnym zakresie roboty wyspecyfikowane w załączniku B do SP. Oferent nie wycenia wymienionych robót w swojej ofercie.
  • Urządzenia zakupione przez Zamawiającego znajdują się na terenie oczyszczalni Ciechocin. Oferent wycenia koszt załadunku , rozładunku i transportu przedmiotowych urządzeń na miejsce ich montażu oraz koszt ich zapuszczenia /zamontowania/

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres  określony kodami:

45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0       Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45233142-6       Roboty w zakresie naprawy dróg.

45200000-9         Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.

45310000-3         Roboty instalacyjne elektryczne.

3. Zamawiający na podstawie §2. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakłasd Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.03.2021r.

Z zastrzeżeniem, że przepompownia ścieków Silno ul. Przyrzeczna musi zostać wykonana do dnia 15 grudnia 2020 r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski tel. (0-52) 397-24-50; w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

VI.  WARUNKi UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp i jednocześnie spełniają następujące warunki, dotyczące:

  • Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  • Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości mniejszej niż 500.000 PLN brutto i 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 1 przepompowni ścieków o wartości nie mniejszej niż 240.000 PLN brutto. Zamawiający uzna warunek za spełniony również, gdy oferent wykaże się jedną robotą budowlana, która obejmuje swym zakresem łącznie budowę , przebudowę oczyszczalni ścieków i budowę, przebudowę przepompowni ścieków pod warunkiem, że wartość oczyszczalni i przepompowni w referencyjnym zadaniu wynoszą odpowiednio 500.000 PLN brutto i 240.000 PLN brutto.(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, aktualny w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania).

  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:                                                  - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w tym 3 lat na stanowisku kierownika budowy,                                                                                                                                                                                        - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

  • Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 1.000.000 PLN. Wskazana wysokość ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały czas od dnia, w którym upływa termin składania ofert do upływu terminu wykonania zamówienia. Z przedstawionej polisy musi jasno wynikać, że obejmuje ona określony powyżej okres.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący współnie, na warunkach określonych w SP.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem V. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 37 8146 0003 0000 1044 2000 0010.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza   ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadań pn. „ Remont 3 szt. oczyszczalni ścieków – Lichnowy, Cołdanki, Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości Silno ul. Przyrzeczna, gm. Chojnice ”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz wymagane warunki podlegać będą ocenie.

Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium 1 - Cena oferty                                  waga – 90 %

Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji         waga – 10 %

W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium nr 1

Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością:

P1 = (CN/ COB)×90

gdzie:

P1 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium nr 1

CN - najniższa zaoferowana cena netto spośród wszystkich ocenianych ofert,

COB - cena netto oferty badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 90 pkt., uzyska ją oferta z najniższą oferowaną ceną.

Kryterium nr 2

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

10 punktów – okres gwarancji 5 lat

6 punktów – okres gwarancji 4 lata

2 punkty – okres gwarancji 3 lata

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie największą ilość punktów.
W przypadku brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 13.11.2020r. do godziny 12:00 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o., ul Drzymały 14, w Chojnicach (sala posiedzeń – I piętro).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA ZAWARTO W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

ZAŁĄĆZNIKI:

1. Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Specyfikacja%20przetargowa%20PNS25_2020.pdf

2. Załącznik A - wykaz urządzeń stanowiących dostawę Zamawiającego

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20A%20do%20SP.pdf

3. Załącznik B - wykaz robót montażowych stanowiących zakres Zamawiającego

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20B%20do%20SP.pdf

4. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201-%20formularz%20oferty.docx

5. Załącznik nr 2 - Wykaz cen elementów zamówienia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202-%20wykaz%20cen%20element%C3%B3w%20zam%C3%B3wienia.docx

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20%20do%20SP-%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20braku%20podstaw%20do%20wykluczenia.docx

7. Załącznik nr 4 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20%20-%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20pos%C4%99powaniu.docx

8. Załącznik nr 5 - Wykaz robót

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20wykaz%20rob%C3%B3t.docx

9. Załącznik nr 6 - Wykaz osób

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20-%20wykaz%20os%C3%B3b.docx

10. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o uprawnieniach

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207%20-o%C5%9Bwiadczenie%20o%20uprawnieniach.docx

11. Załącznik nr 8 - Oświadczenie grupa kapitałowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208%20do%20SP.docx

12.  Załącznik nr 9- Wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209%20-wz%C3%B3r%20umowy.pdf

13. DOKUMENTACJA TECHNICZNA CIECHOCIN

Opis techniczny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Opis_techniczny%20Ciechocin.pdf

Część rysunkowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20rysunkowa%20Ciechocin.pdf

Opinia geotechniczna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Opinia%20geotechniczna%20Ciechocin.pdf

14. DOKUMENTACJA TECHNICZNA COŁDANKI

Opis techniczny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Opis_techniczny%20Co%C5%82danki.pdf

Część rysunkowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20rysunkowa%20Co%C5%82danki.pdf

Opinia geotechniczna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Opinia%20geotechniczna%20Co%C5%82danki.pdf

15. DOKUMENTACJA TECHNICZNA LICHNOWY

Opis techniczny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Opis_techniczny%20Lichnowy.pdf

Część rysunkowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20rysunkowa%20Lichnowy.pdf

Opinia geotechniczna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Opinia%20geotechniczna%20Lichnowy.pdf

STWiORB

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/STWiORB%20Ciechocin.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/STWiORB%20Co%C5%82danki.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/STWiORB%20Lichnowy.pdf

16. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SILNO UL. PRZYRZECZNA

Opis techniczny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/S-0%20Opis%20Silno%20Przyrzeczna%20wykonawczy.pdf

Schemat sytuacyjny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/S-1%20Rys.%20Schemat%20sytuacyjny.pdf

Rysunek technologiczny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/S-2%20Rys.%20technologiczny%20przepompowni%20sciek%C3%B3w.pdf

17. PRZEDMIARY ROBÓT

Ciechocin

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Przedmiar%20rob%C3%B3t%20Ciechocin.pdf

Cołdanki

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Przedmiar%20rob%C3%B3t%20Co%C5%82danki.pdf

Lichnowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Przedmiar%20rob%C3%B3t%20Lichnowy.pdf

Silno ul. Przyrzeczna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Przedmiar%20rob%C3%B3t%20Silno.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert%20PNS%2025_2020.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_25_2020/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20PNS%2025_2020.pdf

Wytworzył: Ireneusz Kłodziński
Data wytworzenia: 2020-11-04 11:45
Opublikował: Ireneusz Kłodziński
Data opublikowania: 2020-11-04 13:05
Ostatnia zmiana: Naniesiono poprawki w załącznikach
Data ostaniej zmiany: 2020-11-04 13:24
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 921