PNS 23/2020 „ Remont zbiornika wodnego wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody, zlokalizowanego na dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy.”

Data ogłoszenia: 2020-10-07 09:13
Termin składania ofert: 2020-10-16 12:00

Gminny Zakład Gospodarki KomunalnejSpółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl.

NA WYKONANIE ZADANIA PN: „ Remont zbiornika wodnego wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody, zlokalizowanego na dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy.”

CZĘŚĆ I : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.  Przedmiotem zamówienia jest remont (odtworzenie) zbiornika wodnego na dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy, wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody ze zbiornika

Zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót:

 • wycięcie drzew o średnicy 16-25 cm piłą mechaniczną  – 256 szt.
 • karczowanie pni – 256 szt.                              
 • oczyszczenie terenu wraz z wywiezieniem gałęzi i karpiny na odl. do 2 km – 128 m3
 • uzupełnienie grobli i skarp zbiornika gruntem gliniastym /grunt dostępny na terenie obiektu/ – 944 m3
 • mechaniczne usunięcie namułu i  wyrównaniu dna zbiornika – 4480 m3
 • rozplantowanie wydobytego urobku – 4480 m3
 • oczyszczenie rowu odpływowego ze zbiornika– 50 m
 • remont mnicha stalowego polegający na demontażu istniejącego mnicha i wykonanie nowego typu MN 1-1 / leżak rura PP DN 315 /– 1 kpl                                                                                                    
 • umocnienie stopy skarpy oraz linii brzegowej opaską z faszyny

         - stopa skarpy- faszyna leśna 20 cm – 325 m

         - linia brzegowa -kiszka faszynowa wiklinowa 20+20 cm – 350 m                                

 • umocnienie skarp narzutem kamiennym

        - narzut podwodny – 97,5 m3

        - narzut kamienny w płotkach z geokraty – 210 m2

 • darniowanie – 525 m2
 •  obsiew skarp nasionami traw – 2812,50 m2
 •  plantowanie urobku- miejsce składowania za zachodnią i południową groblą stawu

Uwaga: pozyskane drewno / grubiznę/ należy przekazać Zamawiającemu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony przedmiar robót.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45240000-2 Budowa obiektów inżynierii wodnej

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.04.2021 r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Waldemar Gołdon tel. (0-52) 397-24-50; w godz. Od 8:00 do 14:00.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 7:00 ÷ 15:00

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

 • warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i zakończył odbiorem 2 / dwie/ roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu inżynierii wodnej , w tym z zakresu melioracjo wodnych               o wartości netto nie mniejszej niż 400.000 zł

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 • warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób, tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

- 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie melioracji wodnych lub w zakresie budownictwa wodnego.

Osoba ta zamiast wymienionych powyżej uprawnień może posiadać inne odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, posiadać odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wątpliwości w uznaniu równoważności załączonych przez Wykonawcę uprawnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo o zwrócenie się o interpretację do właściwej OIIB.

3. Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:

 • warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy OC , a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł.

Wskazana wysokość ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały czas trwania umowy do czasu jej zakończenia.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna.
6. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia sektorowego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych do ofert dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie :10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Alior Bank S.A. 13 2490 0005 0000 4530 7049 8381.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn.„Remont zbiornika wodnego wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody, zlokalizowanego na dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.

Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz wymagane warunki podlegać będą ocenie.

Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium 1 - Cena oferty waga – 90 %

Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji waga – 10 %

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium nr 1 – cena

Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością:

P1 = Cn / Cr ×90

         gdzie:

         P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie

         Cn – najniższa cena zaoferowana w przetargu (brutto)

         Cr – cena rozpatrywanej oferty (brutto)

Maksymalną liczbę punktów 90 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną.

Kryterium nr 2 – okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

10 punktów  – okres gwarancji 5 lat

  5 punkty     – okres gwarancji 4 lata

  0 punktów  – okres gwarancji 3 lata

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie największą ilość punktów.
W przypadku brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 16.10.2020 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2020r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA ZAWARTO W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Specyfikacja%20przetargowa.pdf

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201-%20formularz%20ofertowy.docx

3. Załącznik nr 2 - tabela cenowa elementów

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202-%20tabela%20cenowa.docx

4. Załącznik nr 3 - wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20wst%C4%99pny%20harmonogram.docx

5. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204-%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20braku%20podstaw%20do%20wykluczenia.docx

6. Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205-%20%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu.docx

7. Załącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe / wykaz wykonanych robót /

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206-%20do%C5%9Bwiadczenie%20zawodowe.docx

8. Załącznik nr 7 - potencjał kadrowy / wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia /

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207-%20potencja%C5%82%20kadrowy.docx

9. Załącznik nr 8 - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208-%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20uprawnieniach.docx

10. Załącznik nr 9 - wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209%20-%20wz%C3%B3r%20umowy.pdf

11. Przedmiar robót

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Przedmiar%20-%20Staw%20Charzykowy.pdf

12. Mapa- lokalizacja stawu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Lokalizacja%20stawu.pdf

13. Mapa poglądowa 1:500

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Mapa%20pogl%C4%85dowa%201_500.pdf

14. Plan zagodpodarowania działki 429 i 428/3

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Plan%20zagodpodarowania%20dzia%C5%82ki%20429%20i%20428_3.pdf

15. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Odpowiedzi%20na%20pytania%20z%20dnia%2012.10.20.pdf

16. KATALOG PROJEKTÓW TYPOWYCH MNICHÓW

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Projekty%20typowe%20mnich%C3%B3w-%20katalog.pdf

17. SZKIC UMOCNIENIA BRZEGU STAWU

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Szkic%20umocnienia%20brzegu%20stawu.pdf

18. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

19. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2023_2020/Zawiadomieni%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty..pdf

Wytworzył: Ireneusz Kłodziński
Data wytworzenia: 2020-10-07 09:13
Opublikował: Ireneusz Kłodziński
Data opublikowania: 2020-10-07 10:14
Ostatnia zmiana: wprowadzono poprawki w tekście
Data ostaniej zmiany: 2020-10-07 10:16
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1076