PNS 06/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gm. Chojnice”

Data ogłoszenia: 2020-02-26 07:29
Termin składania ofert: 2020-03-10 12:00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50, fax. (052) 396-18-66

 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 428.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gm. Chojnice”, która obejmuje następujące części:

CZĘŚĆ nr 1:

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków (zwiększenie przepustowości do 1000 m3/d, 8500 RLM) w miejscowości Swornegacie na dz. geod. nr 209/2.

 

CZĘŚĆ nr 2:

Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø200 i ø300 PCV oraz tłocznej ø90 i ø110 PE wraz z przepompowniami ścieków.

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej ø110PE

 

CZĘŚĆ nr 3:

Rozbudowa istniejącej Stacji Wodociągowej (zwiększenie wydajności uzdatniania do 80 m3/h oraz dystrybucji w sieć wodociągową do 100÷120 m3/h) w miejscowości Swornegacie na dz. geod. nr 447/30.

Dla części 2 zamówienia ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z faktyczną liczbą wykonanych jednostek miary pomnożonych przez cenę jednostkową za jednostkę wykazane w tabeli cenowej elementów – załącznik nr 3.
Zgodnie z zapisami §2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie dowolną ilość części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy,
Dla części nr 1 i nr 3 w zakresie opracowania koncepcji, o której mowa w rozdziale II. pkt. 1a) – w terminie do dnia 01.06.2020r.
Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i nr 3 w pozostałym zakresie oraz dla części nr 2 – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Termin ten obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Mariusz Starczewski, Ireneusz Kłodziński, Dariusz Półczyński, tel. (0-52) 397-24-50;w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

Dla części nr 1- 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Dla części nr 2- 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Dla części nr 3- 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie lub trzy części zamówienia wysokość wadium musi być równa sumie wysokości wadium dla poszczególnych części zamówienia.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Alior Bank S.A. 13 2490 0005 0000 4530 7049 8381.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gm. Chojnice – część nr ………”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do 10.03.2020r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

 

Szczegółowe informacje na temat postepowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

1. Specyfikacja Przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/SP%20Projekt%20Oczyszczalnia%20rozbudowa.pdf

2. Załączniki w wersji edytowalnej

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Ogloszenie%20na%20stron%C4%99%20www.doc

3.Istniejąca oczyszczalnia ścieków dokumentacja technologiczna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Rozbudowa%20i%20modernizacja%20oczyszczalni%20%C5%9Bciek%C3%B3w%20-%20SWORNEGACIE.pdf

4. Istniejąca stacja wodociągowa - wyciąg z dokumentacji

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Opis%20-%20SUW%20Swornegacie.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Swornegacie%20PZT.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Schemat.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Schemat%20sieci%20zew.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Schemat%20po%C5%82%C4%85cze%C5%84%20zbiornik%C3%B3w%20retencyjnych%20z%20SUW.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Rzut%20i%20przekr%C3%B3j%20stacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Osadnik%20w%C3%B3d%20pop%C5%82ucznych.pdf

Uwaga: Załączniki w wersji edytowalnej !!!  (W punkcie 2 powyżej załączono omyłkowo inny plik)

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Za%C5%82%C4%85czniki%20w%20wersji%20edytowalnej.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2006_2020/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT:

Oferta nr 1 złożona przez HIGWAY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk

Na podstawie §20 pkt. 1 ust. 2) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w GZGK Sp. z o.o. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający wyznaczył nieprzekraczalny termin na uzupełnienie oferty do dnia 17.03.2020r. do godz. 12:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęły do Zamawiającego uzupełnienia w związku z powyższym na podstawie §21 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w GZGK Sp. z o.o. Zamawiający ofertę odrzucił.

Oferta nr 2 złożona przez ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

Komisja przetargowa w toku badania oferty stwierdziła, że oferta została zabezpieczona nieakceptowalną przez Zamawiającego formą wadium. Zgodnie z punktem IX. ppkt. 3 Specyfikacji Przetargowej „Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych”, Wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych. Na podstawie §16 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w GZGK Sp. z o.o. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania a złożoną ofertę uznał za odrzuconą.

 

Wytworzył: Mariusz Starczewski
Data wytworzenia: 2020-02-26 07:29
Opublikował: Mariusz S
Data opublikowania: 2020-02-26 07:50
Ostatnia zmiana: Załączniki
Data ostaniej zmiany: 2020-03-06 09:38
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 286