WFOŚiGW 2019

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że korzystał
z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy realizacji zadania p.n.:
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacja deszczową
na terenie aglomeracji Chojnice – ETAP II"

Koszt kwalifikowany zadania wynosił 19.531.962,06  zł
Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW wynosiło 4.000.000,00 zł

W ramach zadania zostały wykonane zadania:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy
  • kanały ściekowe grawitacyjne o długości 4276,5 m;
  • rurociąg tłoczny o długości 355,5 m;
  • przykanaliki sanitarne do granicy działek o łącznej długości 1469,0 m;
  • kanały deszczowe grawitacyjne o długości 1159,0 m
  • przyłącza do wpustów o długości 153,5 m
  • tłocznia ścieków 2 kpl.
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciechocinie
  • kanały ściekowe grawitacyjnej o długości 56,5 m;
  • rurociąg tłoczny o długości 165 m;
  • przykanaliki sanitarne do granicy działek o łącznej długości 10,5 m;
  • tłocznia ścieków 1 kpl.
 3. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Charzykowach
  • kanały ściekowe grawitacyjnej o długości 1800,0 m;
  • rurociąg tłoczny o długości 74,0 m;
  • przykanaliki sanitarne do granicy działek o łącznej długości 605,0 m
  • modernizacja lokalnych przepompowni na tłocznie ścieków 2 kpl.
  • modernizacja lokalnych przepompowni ścieków 5 kpl.
 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Charzykowy
  • montaż 134 ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 41,54 kWp na terenie SUW Charzykowy.
 5. Zakup specjalistycznego taboru samochodowego.
  • specjalistyczny pojazd do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji – 1szt.
  • specjalistyczny pojazd do diagnostyki i kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyposażony w kamerę TV – 1sz.
 6. Zakup i wdrożenie systemu klasy GIS.
  • system do inwentaryzacji i zarządzania majątkiem sieciowym oraz cyfrowej archiwizacji dokumentów.

Wartość samych robót budowlanych dla powyższego zadania wyniosła 15.645.728,40 zł netto, wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” z Chojnic.

Szczegółowe informacje na temat zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” znajdują się w zakładce POIiŚ 2014-2020 (po lewej stronie).