x

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, mając na uwadze
bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki,

od dnia 16.03.2020r. do odwołania
obsługa Klientów GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach
będzie możliwa
wyłącznie telefonicznie bądź elektronicznie.

Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Prosimy o wyrozumiałość i za niedogodności związane obecną sytuacją przepraszamy. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

POIiŚ 2014-2020

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacja deszczową na terenie aglomeracji Chojnice – ETAP II”.

„Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej” Sp. z o. o z siedzibą w Chojnicach jest Beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” na mocy podpisanej w dniu 28.06.2018r. umowy o dofinansowanie projektu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 24 554 784,38 zł brutto
Wartość wydatków kwalifikowanych: 15 083 337,76 zł netto
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 12 820 837,09 zł
 

Cele projektu:

Głównym celem projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Chojnice, w miejscowościach położonych na jej terenie: Charzykowy i Ciechocin.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez następujące cele pośrednie:

 • zwiększenie długości sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji (ok. 7,12 km), co pozwoli na przyłączenie obecnych mieszkańców i stworzy możliwości przyłączenia w kolejnych latach nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 • modernizacja starej i wyeksploatowanej infrastruktury i zmniejszenie jej awaryjności (2,6 km),
 • budowę kanalizacji deszczowej- (2,3km)
 • wprowadzenie systemu zarządzania siecią typu GIS,
 • zakup i wykorzystanie na etapie eksploatacji specjalistycznych samochodów, które pozwolą na prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie infrastruktury,
 • osiągnięcia celów dyrektywy ściekowej, które ujęte zostały w II priorytecie Aktualizacji Master Planu dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG (dyrektywa ściekowa).

Przedmiotowy projekt pozwoli na przyłączenie do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków 250 RLM.


Zakres projektu:

Na podstawie stwierdzonych niedoborów jakościowych i ilościowych istniejącego systemu kanalizacyjnego i wodnego, planów rozwojowych miejscowości oraz przeprowadzonej analizy wariantów realizacji inwestycji jako najkorzystniejszy uznano wariant obejmujący budowę sieci kanalizacyjnej z elementami kanalizacji deszczowej i z instalacją fotowoltaiczną w Charzykowach oraz budową sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ciechocin. Ponadto przewidziano zakup specjalistycznego taboru samochodowego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych oraz wdrożenie systemu inwentaryzacji i zarządzania majątkiem sieciowym. Inwestycja będzie obejmowała następujące zadania:

 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Charzykowach

 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 o długości 4882,5 m;
 • kanalizacja tłoczna PE 110 o długości 621,5 m;
 • przyłącza do granicy działki PCV 160 o długości 1389,0 m;
 • 3 kpl. lokalnych tłoczni ścieków wraz z budową nowej infrastruktury.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciechocinie

 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 o długości 17,5 m;
 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PE 250 o długości 39,0 m;
 • kanalizacja tłoczna PE 125 o długości 165 m;
 • odgałęzienia do granicy działki PCV 160 o łącznej długości 10,5 m;
 • 1 kpl. lokalnej tłoczni ścieków wraz z budową nowej infrastruktury.

3. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Charzykowach

 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 o długości 1922,0 m;
 • kanalizacja tłoczna PE 110 o długości 74,0 m;
 • odgałęzienia do granicy działki PCV 160 o łącznej długości 622,0 m;
 • 2 kpl. lokalnych przepompowni z modernizacją na tłocznie ścieków;
 • 5 kpl. lokalnych przepompowni ścieków.

4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Charzykowach

 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PE/PP 300÷800 o długości 1843,24 m;
 • przyłącza do wpustów z rur PP 200 o długości 436,0 m;
 • budowa 2 szt. separatorów substancji ropopochodnych;
 • budowa 2 szt. wylotów kanalizacji deszczowej.

5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Charzykowy

 • montaż 34 ogniw fotowoltaiczne (1 kpl.) o mocy 8,67 kWp na terenie SUW Charzykowy.

6. Zakup specjalistycznego taboru samochodowego.

 • specjalistyczny pojazd do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji – 1szt.
 • specjalistyczny pojazd do diagnostyki i kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyposażony w kamerę TV – 1sz.

7. Zakup i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową.

 • Zakup i wdrożenie systemu (klasy GIS) do inwentaryzacji i zarządzania majątkiem sieciowym oraz cyfrowej archiwizacji dokumentów.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Galeria zdjęć:

Czerwiec 2019r.
Realizacja lipiec 2019r.
Realizacja sierpień-wrzesień 2019r.
Realizacja październik 2019r.