Nasze usługi

Przedmiotem działania GZGK Sp. z o.o. jest:
•    produkcja i zaopatrzenie w wodę ludności i innych odbiorców,
•    odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
•    działalność eksploatacyjna, konserwacja i remontowannie urządzeń, budowli i obiektów wod-kan i melioracyjnych,
•    programowanie rozwoju branży,
•    nadzór nad inwestycjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
•    budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
•    budowa rurociągów i urządzeń melioracyjnych,
•    wykonywanie robót budowlano – montażowych,
•    czyszczenie hydrodynamiczne sieci kanalizacyjnych.

Teren działania Spółki obejmuje gminę Chojnice.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.