Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji: "Montaż stałych agregatów prądotwórczych na terenie gminy Chojnice"

Data ogłoszenia: 2018-02-23 12:24
Termin składania ofert: 2018-03-05 12:00
Data zamknięcia: 2018-03-30 15:00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50/ fax. (052) 396-18-66

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) zgodnie z art.132 ust. 1 pkt 4 i art. 11 ust. 8 PZP

Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w §3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Spółce GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach.

Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.gzgkchojnice.pl

 

NA WYKONANIE ZADANIA P.N.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji : „Montaż stałych agregatów prądotwórczych na terenie gminy  Chojnice

I. Opis przedmiotu zamówienia :

      Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: „Montaż stałych agregatów prądotwórczych na terenie gminy Chojnice” , który obejmuje następujący zakres:

Część           Adres           Rodzaj obiektu                 Nr działki      Właściciel działki                     Moc agregatu

Część I :   Czartołomie      Przepompownia                     6/15            Gmina Chojnice                      ok. 40 kW

Część II:   Charzykowy     Tłocznia PTC                        477/3            Gmina Chojnice                      ok. 25 kW

Część III:  Chojniczki        Przepompownia PS26          142/2             Skarb Państwa                       ok. 35 kW

Część IV: Swornegacie     Stacja Uzdatniania Wody     447/30           GZGK Sp. z o.o. Chojnice        ok. 30 kW

Zmiana źródła zasilania obiektu w energię elektryczną ma się odbywać automatycznie, za pomocą specjalnego sterownika Systemu Załączania Rezerwy (SZR).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie wybrane przez siebie części zamówienia.

4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

     71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą część wymienioną w pkt. I

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

     Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

    Wymagany termin wykonania dokumentacji projektowej – do 30.06.2018 r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z   WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania

wyjaśnień są:

Mariusz Starczewski, Dariusz Brzeziński tel. (0-52) 397-24-50;  w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

VII. Kryteria oceny ofert:

Kryterium znaczenie:  cena – 100%

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.,   ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 05.03.2018 r.  do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2018 r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Zapytaniu Ofertowym.

1. Ogloszenie

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/2018%20Agragaty/1.%20Og%C5%82oszenie%20o%20przetargu.doc

2. Zapytanie ofertowe

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/2018%20Agragaty/2.%20Zapytanie%20ofertowe.pdf

3. Załączniki w formie edytowalnej

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/2018%20Agragaty/3.%20Za%C5%82%C4%85czniki%20w%20formie%20edytowalnej.doc

4. Mapki poglądowe

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/2018%20Agragaty/Mapki%20pogl%C4%85dowe%201_500.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/2018%20Agragaty/Uniewa%C5%BCnienie%20post%C4%99powania.pdf

 

 

Wytworzył: Dariusz Brzeziński
Data wytworzenia: 2018-02-23 12:24
Opublikował: Darek B
Data opublikowania: 2018-02-23 12:42
Ostatnia zmiana: unieważnienie postępowania
Data ostaniej zmiany: 2018-03-16 13:23
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 804