PNS 22/2020 Zadanie nr 1: „Budowa przewodu tłocznego na trasie Nowa Cerkiew – Racławki oraz przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w m. Nowa Cerkiew”. Zadanie nr 2: „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Racławki, gm. Chojnice”.

Data ogłoszenia: 2020-10-07 13:14
Termin składania ofert: 2020-10-19 12:00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) i Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

X.I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

Zadanie nr 1: Budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej na trasie Nowa Cerkiew - Racławki z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicy ø160x9,5 SDR17 PN10 o długości L=3364,5mb oraz przebudowa przepompowni ścieków o parametrach: Q=13,6dm3/s, H=38,6m w miejscowości Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.

Zadanie nr 2: Budowa kompletnej przepompowni ścieków o parametrach: Q=8,21dm3/s, H=42,9m w miejscowości Racławki, gm. Chojnice

3. Zamawiający na podstawie §2. Regulaminu uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres  określony kodami:

45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0       Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45233142-6       Roboty w zakresie naprawy dróg.

45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.

45310000-3       Roboty instalacyjne elektryczne.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 w zakresie dotyczącym wykonania rurociągu tłocznego – do dnia 31.12.2020r.

Zadanie nr 2 oraz przebudowa przepompowni ścieków w m. Nowa Cerkiew – do dnia 30.04.2021r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.     Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 3,0 km (w tym minimum 1,0 km rurociągu tłocznego i minimum 1 przepompownię) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1,0 mln. PLN brutto.

(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, aktualny w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania).

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

-    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w tym 3 lat na stanowisku kierownika budowy,

-    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 1.000.000 PLN. Wskazana wysokość ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały czas od dnia, w którym upływa termin składania ofert do upływu terminu wykonania zamówienia. Z przedstawionej polisy musi jasno wynikać, że obejmuje ona określony powyżej okres.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem V. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VI. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Mariusz Starczewski, Ireneusz Kłodziński, tel. (0-52) 397-24-50; w godz. od 8:00 do 14:00.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 7:00 ÷ 15:00,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 37 8146 0003 0000 1044 2000 0010.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadań pn.

Zadanie nr 1:

„Budowa przewodu tłocznego w miejscowości Nowa Cerkiew – Racławki oraz przebudowa istniejącej przepompowni ścieków”.

Zadanie nr 2:

„Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Racławki, gm. Chojnice”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 19.10.2020r. do godziny 12:00 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2020r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o., ul Drzymały 14, w Chojnicach (sala posiedzeń – I piętro).

 

Szczegółowe informacje na temat postepowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

1. Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/SP.pdf

2. załączniki w wersji edytowalnej

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Za%C5%82%C4%85czniki%20wersja%20edytowalna.doc

3. Wyciąg z dokumentacji projektowej

Budowa przewodu tłocznego na trasie Nowa Cerkiew – Racławki oraz przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w m. Nowa Cerkiew

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Projekt%20t%C5%82oczny%20Nowa%20Cerkiew-Raclawki.pdf

Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Racławki

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Opis%20Rac%C5%82awki%20wykonawczy.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Rys.%20S-1%20PZT%20Rac%C5%82awki.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Rys.%20S-2%20Rac%C5%82awki%20-%20schemat%20sytuacyjny%20%20przepompowni.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Rys.%20S-3%20Rac%C5%82awki%20-%20schemat%20technologiczny.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Rac%C5%82awki%20profil%20kanalizacja.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Rac%C5%82awki%20profil%20t%C5%82oczny.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Rac%C5%82awki%20profil%20woda%20hydrant.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2022_2020/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

 

 

Wytworzył: Mariusz Starczewski
Data wytworzenia: 2020-10-07 13:14
Opublikował: Mariusz S
Data opublikowania: 2020-10-07 13:33
Ostatnia zmiana: Informacja z otwarcia ofert
Data ostaniej zmiany: 2020-10-19 14:45
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1332