PNS 03/2017 "Przebudowa kanału melioracyjnego wraz z budową wylotu do jeziora w m. Charzykowy, gm. Chojnice"

Data ogłoszenia: 2017-07-07 13:24
Termin składania ofert: 2017-07-18 12:00
Data zamknięcia: 2018-01-25 13:18

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.225.000 Euro, na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:

 

„Przebudowa kanału melioracyjnego wraz z budową wylotu do jeziora w m. Charzykowy, gm. Chojnice”.

 

Informacje na temat postępowania przetargowego

Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

- Przebudowa kanału melioracyjnego z zastosowaniem rur dwuściennych PP ø400 o łącznej długości ok. L=171,0 mb
- Budowa wylotu brzegowego do jeziora Charzykowskiego

W związku z faktem, że technologia robót przewiduje wymianę rurociągu „po trasie” rurociągu istniejącego, prace należy prowadzić na „czynnym” rurociągu. Przepływ wód w rurociągu objętym zadaniem Zamawiający określił szacunkowo w ilości 1m3/h. Wykonawca musi przewidzieć przepompowywanie wód ze studni powyżej przebudowywanego kanału do jeziora w czasie prowadzenia robót lub zaproponować inne rozwiązanie umożliwiające prowadzenie robót na „czynnym” rurociągu. Koszt powyższych działań należy zawrzeć w cenie oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w dalszej części niniejszej Specyfikacji Przetargowej.

2. Zgodnie z zapisami § 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Zamawiający informuje, że dla zadania objętego postepowaniem dysponuje zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.

45300000-0       Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania robót budowlanych – do dnia 31.10.2017r.

Planowany termin rozpoczęcia robót – nie wcześniej niż od dnia 18.09.2017r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania ze względu na niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie zamówienia w umownym terminie zgodnie z przyjętą technologią i sztuką budowlaną.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Mariusz Starczewski, Dariusz Brzeziński tel. (0-52) 397-24-50; w godz. Od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 18.07.2017 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2017r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

Załączniki:

1. Specyfikacja Przetargowa

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/SP%20Charzykowy%20kana%C5%82.pdf

2. Formularze w wersji edytowalnej

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/Formularze%20w%20wersji%20edytowalnej.doc

3. Dokumentacja projektowa

Opis

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/Opis%20kana%C5%82u%20i%20wylotu.pdf

Projekt zagospodarowania terenu

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/Mapa%20wylotu%20i%20kana%C5%82u.pdf

Profil kanału

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/Profil%20kana%C5%82u.pdf

Wylot

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/Wylot%20melioracyjny.pdf

Przedmiar

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/Przedmiar.pdf

STWiORB

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/Specyfikacja%20techn.wod-kan.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/PNS%2003_2017/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

Wytworzył: Mariusz Starczewski
Data wytworzenia: 2017-07-07 13:24
Opublikował: Mariusz S
Data opublikowania: 2017-07-07 13:42
Ostatnia zmiana: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data ostaniej zmiany: 2017-08-24 12:57
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1031