PNS 12/2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 42kWp na terenie SUW w miejscowości Charzykowy.

Data ogłoszenia: 2020-06-12 13:17
Termin składania ofert: 2020-06-29 12:00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

X.I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy 42kWp na terenie SUW w miejscowości Charzykowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w części II niniejszej Specyfikacji Przetargowej.

2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony następującymi kodami:

45310000-3     Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0     Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5     Instalacje słoneczne

45000000-7     Roboty budowlane

45260000-7     Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

4. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postepowania zgodnie z zapisami w §23 Regulaminu udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w Regulaminu udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 16.10.2020r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.     Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zdolność techniczna:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy z montażem fabrycznie nowych zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 40kWp każdy o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każdy wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Zdolność zawodowa: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej:

Jedną osobą na stanowisko kierownika budowy w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy a także doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej 3 zadaniach polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 40kWp każde.
Jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie konstrukcji, która posiada wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy a także doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej 3 zadaniach polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej o mocy nie mniejszej niż 40kWp każde.

UWAGI:

Doświadczenie wskazanych osób liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie.
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394).
Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót w zakresie konstrukcji przez tą samą osobę. pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z tych funkcji.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 300.000 PLN

2.         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem V. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

 

VI. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Mariusz Starczewski, Ireneusz Kłodziński, Dariusz Półczyński

tel. (052) 397-24-50, w godz. Od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych (Uwaga Zamawiający nie dopuszcza gwarancji ubezpieczeniowych). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 37 8146 0003 0000 1044 2000 0010.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 42kWp na terenie SUW w miejscowości Charzykowy”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy załączyć odrębnie, do koperty zawierającej ofertę.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 29.06.2020r. do godziny 1200 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2020r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro).

Szczegółowe informacje na temat postepowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

1. Specyfikacja Przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2012_2020/Specyfikacja%20fotowoltaika.pdf

2. Załączniki w wersji edytowalnej

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2012_2020/Za%C5%82%C4%85czniki%20w%20wersji%20edytowalnej.doc

3. Fotowoltaika lokalizacja

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2012_2020/Fotowoltaika%20lokalizacja.pdf

4. Odpowiedzi na pytania

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2012_2020/Odpowied%C5%BA1.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2012_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2012_2020/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

Wytworzył: Mariusz Starczewski
Data wytworzenia: 2020-06-12 13:17
Opublikował: Mariusz S
Data opublikowania: 2020-06-12 13:23
Ostatnia zmiana: Odpowiedzi na pytania
Data ostaniej zmiany: 2020-06-19 14:38
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1267