PNS 14/2019 Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych.

Data ogłoszenia: 2019-09-24 12:24
Termin składania ofert: 2019-10-09 12:00

ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 443.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w części II niniejszej Specyfikacji Przetargowej.

2. Dostawa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem:

34144000-8     Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

4. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postepowania zgodnie z zapisami w §23 Regulaminu udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

 

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Dariusz Półczyński, Michał Mączyński, Mariusz Starczewski

tel. (052) 397-24-50, w godz. Od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium nr 1 - Cena oferty                                           waga 80%

Kryterium nr 2 – Okres gwarancji                                   waga 10%

Kryterium nr 3 – Termin płatności                                   waga 10%

VIII.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 09.10.2019r. do godziny 1200 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2019r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro).

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Weder

 

Specyfikacja Przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2014_2019/Specyfikacja%20Przetargowa%20samoch%C3%B3d%20POI%C5%9A%201.pdf

Formularze ofertowe w wersji edytowalnej

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2014_2019/Formularze%20w%20wersji%20edytowalnej.doc

Informacja z otwarcia ofert

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2014_2019/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2014_2019/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

Wytworzył: Mariusz Starczewski
Data wytworzenia: 2019-09-24 12:24
Opublikował: Mariusz S
Data opublikowania: 2019-09-24 12:34
Ostatnia zmiana: Informacja z otwarcia ofert
Data ostaniej zmiany: 2019-10-10 14:25
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 173