PNS 08/2019 Dostawa samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody.

Data ogłoszenia: 2019-07-29 14:09
Termin składania ofert: 2019-08-14 12:00

ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 443.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w części II niniejszej Specyfikacji Przetargowej.

2. Dostawa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem:

34144000-8     Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

4. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postepowania zgodnie z zapisami w §23 Regulaminu udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

 

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Dariusz Półczyński, Michał Mączyński, Mariusz Starczewski

tel. (052) 397-24-50, w godz. Od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium nr 1 - Cena oferty                                           waga 80%

Kryterium nr 2 – Okres gwarancji                        waga 10%

Kryterium nr 3 – Termin płatności                                   waga 10%

VIII.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 14.08.2019r. do godziny 1200 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro).

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Weder

 

Specyfikacja Przetargowa

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2008_2019/Specyfikacja%20Przetargowa%20samoch%C3%B3d%20POI%C5%9A.pdf

Formularze w wersji edytowalnej

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2008_2019/Formularze%20w%20wersji%20edytowalnej.doc

UWAGA

Odpowiedzi na pytania

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2008_2019/Odpowied%C5%BA1.pdf

Modyfikacja Specyfikacji Przetargowej

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2008_2019/Modyfikacja%20SP.pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 08.08.2019

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2008_2019/Odpowied%C5%BA%202.pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.08.2019

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2008_2019/Odpowied%C5%BA%203.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2008_2019/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/POIi%C5%9A%20II%20etap/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf

Wytworzył: Mariusz Starczewski
Data wytworzenia: 2019-07-29 14:09
Opublikował: Mariusz S
Data opublikowania: 2019-07-29 14:15
Ostatnia zmiana: Odpowiedź na pytania
Data ostaniej zmiany: 2019-08-05 08:56
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1363