Usługi

Przedmiotem działania Zakładu jest:

• produkcja i zaopatrzenie w wodę ludności i innych odbiorców,
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
• eksploatacja i utrzymanie urządzeń i obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych i melioracyjnych,
• programowanie rozwoju branży,
• nadzór nad inwestycjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
• budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• budowa rurociągów i urządzeń melioracyjnych,
• wykonywanie robót budowlano – montażowych,
• czyszczenie hydrodynamiczne sieci kanalizacyjnych.

Teren działania Zakładu obejmuje gminę wiejską Chojnice.