Uroczyste zakończenie inwestycji wodociągowej w Ogorzelinach

  W dniu 16 maja (czwartek) w Ogorzelinach uroczyście zakończono inwestycję obejmująca modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowę około 20 km sieci wodociagowej.

    Inwestycja terytorialnie obejmowała obszar południowo zachodniej części Gminy Chojnice, która to zasilana była w wodę z wybudowanych w latach 80-tych XX wieku, stacji uzdatniania wody: Ogorzeliny, Sławęcin, Nieżychowice.


Lokalizacje gdzie realizowana była inwestycja.

Na dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji zaopatrzenie w wodę na tym obszarze obejmowało 3,5 tys. osób (18,51% mieszkańców gminy)

 
Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Ogorzeliny wczoraj i dziś

 

 

 
Technologia wczoraj i dziś


Nowinka technologiczna - OWP - instalacja odzysku wód popłucznych.

   
Na terenie Stacji: studnia głębinowa, fotowoltaika, zbiorniki retencyjne, odstojniki wód popłucznych
i sam budynek technologiczny.

Z uwagi na skład wody surowej, na SUW Ogorzeliny  przyjęto następujący układ uzdatniania wody:

 • pompownia I stopnia – woda z ujęć głębinowych przy pomocy pomp dostarczana jest do ciągu technologicznego uzdatnia wody;
 • napowietrzanie jednostopniowe wody – w zestawie aeracji ciśnieniowej z inżektorem o czasie kontaktu tzal≥300s, do objętości czynnej areatora przyjęto 30% objętości czynnej zajmowanej przez poduszkę powietrzną;
 • filtracja dwustopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym, odbywa się w filtrach ciśnieniowych I i II stopnia z prędkością filtracji vf ≤10 m/h;
 • retencja wody w 2 zbiornikach wyrównawczych o objętości 250m3 każdy ;
 • pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw hydroforowy (inwerterowy);
 • wzruszanie złoża filtrów – regeneracja warstwy filtracyjnej powietrzem za pomocą dmuchawy.


Urządzenia technologiczne nowej SUW

Inwestycja realizowana była w dwóch etapach:

I etap: "Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny” o wartości całkowitej 14.299.980 zł brutto. Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.481.000 zł, pozostałe środki czyli 4.818.980 zł to wkład własny Gminy Chojnice. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo  Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. Chojnice.  Zakres ten obejmował: 

 • Zadanie nr 1: Budowa SUW o wydajności technologii uzdatniania 80m3/h wraz z pompownią II stopnia o wydajności Q=160m3/h.
 • Zadanie nr 2: Roboty rozbiórkowe obiektów istniejącej SUW.
 • Zadanie nr 3: Likwidacja istniejących i budowa nowych studni głębinowych o wydajności Q=80m3/h każda.
 • Zadanie nr 4: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp.
 • Zadanie nr 5: Rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody.

 II etap: „Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice ” o wartości całkowitej 10.994.039 zł brutto. Również ta inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.500.000 zł, pozostałe środki - 1.494.039 zł - to wkład własny Gminy. Wykonawcą był również EKOMEL Chojnice. Zakres tego etapu obejmował: 

 • przebudowę około 20 km sieci wodociągowej  o średnicach od 160 do 90 mm na terenie sołectw Ogorzeliny, Sławęcin, Nowy Dwór, Lichnowy, Moszczenica, Angowice oraz w miejscowościach Zbeniny i Szlachetna,
 • rozbiórkę istniejących obiektów na ujęciu wody w Sławęcinie (z likwidacją 2 studni głębinowych) oraz w Nieżychowicach (likwidacja studni głębinowej),
 • budowę komór regulacyjno – pomiarowych i pomiarowych na sieci przesyłowej (łącznie 14 obiektów).

  Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe „INWEST – SAN” INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski, które to sprawowało nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Prace projektowe rozpoczęły się w 2016 r.

Linki do relacji opublikowanych w lokalnych mediach: weekendfm.plchojnice.com, chojnice24.pl

Plansze: transformacja - budynek technologiczny, transformacja - technologia

 

Przezentacja - podsumowane inwestycji: