Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W związku uchwaleniem przez Radę Gminy w Chojnicach w dniu 16 września 2021 roku
Uchwały NR XXVII/465/2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 29.09.2021 roku pod pozycją 3501,

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 14 października 2021 roku wchodzi w życie nowy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice.

Traci moc Regulamin uchwalony Uchwałą Nr XXVII/428/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. w Chojnicach (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. poz. 2284).