Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice

W związku uchwaleniem przez Radę Gminy w Chojnicach w dniu 20 maja 2021 roku Uchwały NR XXIV/418/2021 w sprawie uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 10.06.2021 roku pod pozycją 2144, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach opublikowano komunikat o najważniejszych zmianach w Regulaminie obowiązującym od roku 2017 ( tu link ).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 25.06.2021 roku.

W komunikacie tym mową między innymi o obowiązkach związanych z opróżnianiem ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE:

  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, w szczególności:

a) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał;

b) dopuszcza się pozbywanie nieczystości ciekłych w obiektach sezonowych (domki letniskowe) minimum jeden raz w sezonie w okresie ich zamieszkiwania. W przypadku użytkowania wyżej wymienionych obiektów w czasie dłuższym niż trzy miesiące właściciel zobowiązany jest opróżniać zbiornik na nieczystości ciekłe nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

c) wywóz nieczystości ciekłych przez działkowca w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 z późn. zm.), który na nich nie przebywa w sposób ciągły, co najmniej raz w sezonie działkowym.

 2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

3. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytwarzanych w trakcie eksploatacji osadów z uwzględnieniem częstotliwości określonej w instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

4. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.